Personalstöd och utveckling

Ett hälsofrämjande arbetsliv

Våra ledord:

  • Förebyggande - Vi identifierar faktorer som riskerar att leda till ohälsa eller hinder för lärande och utveckling 
  • Långsiktigt hälsofrämjande  - Vi bygger på det  som fungerar och sätter fokus på att stärka och utveckla redan befintliga resurser  
  • Insatser som bygger på evidens och väl grundad kunskap - Vi utgår ifrån väl beprövade modeller och perspektiv och tillämpar dessa på ett varsamt och professionellt sätt

Våra tjänster

Stress/utmattning och rehabilitering

Vi har lång erfarenhet av att arbeta såväl förebyggande som rehabiliterande med stress- och utmattningsrelaterad problematik.

 

Våra insatser syftar till att ge dig som är drabbad verktyg och förutsättning att leva ett balanserat, menings- och glädjefyllt liv.

 

För dig som chef bistår vi med konsultation och bollplank för att du på bästa sätt ska kunna stödja en hälsofrämjande utveckling och i förekommande fall hållbar arbetsåtergång.  

 

Handledning

Handledningens övergripande mål är att du ska få en ökad förståelse för dig själv, tillgång till dina personliga resurser och en ökad förmåga att använda dessa på ett meningsfullt sätt.

 

Beroende på hur dina behov eller önskemål ser ut kan inriktningen handla om kompetensutveckling kopplat till en särskild roll, situation eller målgrupp eller om grupputveckling. Insatsen inleds med ett första möte där vi gemensamt inventerar behov samt fastställer mål och riktning för det fortsatta arbetet.

 

Våra handledningsinsatser tar utgångspunkt ifrån modern psykologisk kunskap och metod och skräddarsys utifrån era behov.

 

Vi har lång erfarenhet av att handleda personal och ledare inom såväl skola som vård och omsorg. 

 

Organisationsutveckling

Utbildnings- och förändringsinsatser som syftar till att stärka er som grupp, att hjälpa er att sätta rätt saker på agendan och att tillhandahålla verktyg för att era relationer och processer ska vara både kreativa, produktiva och hälsosamma. 

 

Exempel på workshops och utbildningsuppdrag:

  • Psykisk och stressrelaterad ohälsa i arbetslivet
  • Stresshantering med hjälp av ACT
  • Självmedkänsla/selfcompassion (CFT) i arbetslivet
  • Empatitrötthet - självomsorg och omsorgsledning
  • Kommunikation, svåra samtal etc
  • Lågaffektivt förhållningssätt

Hör er så kommer vi gemensamt fram till vad ni behöver! 

 Vara Psykologi AB

Orgnr: 559117-1326